PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 07-08-2020
Aktualności
2016.12.03. 21:43

W związku z ogłoszeniem PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego (zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wnioski na piśmie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można składać:

-  w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- przykładowy formularz wniosku do pobrania na stronie http: //www.bip.krakow.pl Wydziału Planowania Przestrzennego UMK.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl.

Jakub Kosek

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV

Prądnik Biały