PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Aktualności
2016.12.03. 21:43
Wnioski do planu - „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”
W związku z ogłoszeniem PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego (zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Wnioski na piśmie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. – z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski można składać:
-  w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym [...]
2016.12.02. 21:31
Zwiedzanie Fortu Tonie
2016.11.29. 16:11
Aleja 29 Listopada będzie rozbudowana
2016.11.19. 10:44
Naucz się pierwszej pomocy
W najbiższą niedzielę 20 listopada w Zajeździe Kościuszkowskim będzie można za darmo nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs rozpocznie się o godzinie 12 i jest przeznaczony dla mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, NIE TRZEBA SIĘ WCZEŚNIEJ ZAPISYWAĆ!