PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 17-04-2021
Budżet dzielnicy

Rada Dzielnicy nie posiada własnego budżetu, jednak ma powierzony do dyspozycji wycinek budżetu Miasta Krakowa.

W roku 2020 Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały do rozdysponowania po poprawce do budżetu ma kwotę w wysokości 4 009 082,00 zł

Na rok 2021 wstępnie zaplanowana kwota wynosi 3 444 956,00 zł

 

Rada Dzielnicy może rozdysponować powierzoną jej kwotę na zadania wymienione w statucie Dzielnicy:

Zgodnie z § 3 Statutu Dzielnicy do zakresu działania Dzielnicy należy wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w następujących dziedzinach:

a) robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, których prowadzenie stanowi zadania własne gminy,

b) robót budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami,

c) robót budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej,

d) robót budowlanych związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną,

e) lokalnych wydarzeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

f) programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków",

g) dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,

h) dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

i) dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,

j) współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy,

k) komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,

l) dzielnicowych programów robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w lit. c).

Ponadto, zgodnie z § 65 statutu Dzielnicy Radę przy ustalaniu wydatków obowiązują następujące obostrzenia:

1. Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 65% środków finansowych
będących w jej dyspozycji na realizację zadań ujętych w § 3 pkt 1) lit. a)-d) oraz lit. l). (są to zadania "twarde")
2. Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 5% środków finansowych będących w jej
dyspozycji na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych.
3. Dzielnica może przeznaczyć na zadania w zakresie obsługi administracyjno-biurowej Rady i
Zarządu nie więcej niż 3% 53środków będących w jej dyspozycji w danym roku budżetowym.
4. Środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami
Dzielnicy oraz potrzeby techniczne związane z realizacją tych zadań nie mogą przekroczyć 2 %
kwoty wydzielonej do dyspozycji Dzielnicy w danym roku budżetowym.