PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 03-12-2021
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI HTTP://WWW1.DZIELNICA4.KRAKOW.PL/POL

 

Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej HTTP://WWW1.DZIELNICA4.KRAKOW.PL/POL.

- Data publikacji strony internetowej: 2012-04-17

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • Do niektórych elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;
 • Niedostępna jest funkcja audiodeskrypcji;
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy;
 • Brak responsywności strony na urządzeniach mobilnych (automatycznego dostosowania wyświetlania strony w zależności od urządzenia mobilnego);
 • Niektóre elementy nie posiadają etykiety;
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści;
 • W serwisie mogą znaleźć się treści obcojęzyczne, dla których nie został zdefiniowany język oryginalny;
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;
 • Występują błędy kodu HTML i CSS;
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł;
 • W obrazach będących odnośnikami brakuje informacji tekstowej w postaci tekstu alternatywnego o funkcji/miejscu docelowym odnośnika;
 • Kontrast elementów jest poniżej poziomu 4.5:1;
 • Różne obrazy posiadają identyczny tekst alternatywny;
 • Brak możliwości uporządkowania nagłówków może utrudniać nawigację użytkownikom;
 • Struktura strony nie pozwala na uzupełnienie opisów zdjęć, które są zdjęciami tytułowymi. Strona automatycznie tworzy zminimalizowane grafiki do każdego artykułu;
 • Mogą występować puste znaczniki nagłówkowe, które mogą utrudniać korzystanie ze strony użytkownikom za pomocą programów czytających;
 • Mogą występować linki bez informacji tekstowej;
 • W niektórych tekstach może występować justowanie;
 • Brak znaczników blokowych bądź landmarków ARIA (punktów orientacyjnych na stronie);
 • Mogą występować redundantne (nadmiarowe) linki (np. obraz  linkuje w to samo miejsce co tekst obok);
 • Mogą występować redundantne (nadmiarowe) tytuły tekstów.

 

Strona może nie być w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z powodów wyżej wymienionych. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Na stronie Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21.

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21.

- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały

E-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl

Telefon: 12 638 10 12

 

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gmina Miejska Kraków

Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków

E-mail: bi@um.krakow.pl

Telefon: 12 616 12 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały:

 ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków – „Zajazd Kościuszkowski”

 • Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Brak drzwi otwieranych automatycznie i wyposażonych w samozamykacz;
 • Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych;
 • Schody wyposażone w poręcz;
 • W budynku na wszystkich poziomach znajduje się winda;
 • Toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (dostęp zapewniony po uprzednim kontakcie z Biurem Rady);
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 • Do siedziby Rady jest prawo wstępu z psem asystującym;
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.