PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 23-04-2021
Kompetencje

Kompetencje Rady Dzielnicy
Rada Dzielnicy zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz sprawami powierzonymi jej przez Radę Miasta, służącymi zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia mieszkańców dzielnicy.

Do zadań Dzielnicy należy:

1. Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli.

2. Współdziałanie:
a) z organami Miasta Krakowa;
b) ze szkołami, placówkami służby zdrowia. stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania;
c) z sądami, prokuraturą, policją i strażą miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
d) z innymi dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

3. Uczestniczenie w komisjach:
a) konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy;
b) odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto Kraków, realizowanych na terenie Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy;
c) przygotowujących porozumienia negocjacyjne dotyczące realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
d) powołanych w sprawach publicznych, o znaczeniu lokalnym.

4. Wnioskowanie do organów Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa, jednostek Urzędu Miasta Krakowa, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców, a zwłaszcza w sprawach:
a) lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym;
b) wyłączenia z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto lub przeprowadzenie przetargu celowego;
c) lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia godzin sprzedaży;
d) lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych;
e) organizacji usług zdrowotnych;
f) likwidacji samowoli budowlanych;
g) zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu dzielnicy przed ich sporządzeniem;
h) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego;
i) funkcjonowania policji, straży miejskiej, straży pożarnej;
j) dotyczących zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jako opinii wewnętrznej;
k) wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Dzielnicy;
l) innych publicznych o znaczeniu lokalnym.

5. Opiniowanie spraw dotyczących społeczności lokalnych – z własnej inicjatywy lub na wniosek – a szczególnie:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru Dzielnicy;
b) przepisów i projektów przepisów gminnych;
c) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań komunikacyjnych;
d) wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
e) tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych i kulturalnych;
f) lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu oraz godzin sprzedaży;
g) wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie dokumentów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali;
h) spraw z zakresu administracji publicznej, w przypadku gdy przepisy prawne wymagają opinii samorządu terytorialnego;
i) innych spraw przekazanych Dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miasta Krakowa lub Prezydenta Miasta Krakowa;
j) zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jako opinii wewnętrznej;
k) zmiany przeznaczenia budynków stanowiących mienie Gminy;
l) sprzedaży bądź zamiany działek gminnych;
m) innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

6. Ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania Miasta na terenie Dzielnicy.

7. Planowanie, kontrola i ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych czyli służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej i zadań powierzonych Dzielnicy. Rada może decydować o wyborze do realizacji, ze środków pochodzących z budżetu uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa, następujących szczegółowych zadań powierzonych:
a) prace remontowe żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
b) prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia;
c) modernizacja ogródków jordanowskich;
d) tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą;
e) budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem;
f) lokalne wydarzenia kulturalne;
g) Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”.
I priorytetowych:
a) zadań inwestycyjnych;
b) zadań zgłaszanych do Dzielnicowego Konkursu Grantowego w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi;
c) zadań w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy.

8. Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działań Dzielnicy.

9. Opiniowanie kandydatów na ławników i członków kolegiów do spraw wykroczeń zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania określa wstępnie Prezydent w założeniach do projektu budżetu, a następnie zatwierdza go Rada Miasta Krakowa w budżecie.


Na podstawie: Uchwały nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 09.10.2002 roku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa i załącznika do tej uchwały.